VHAبسم الله الرحمن الرحیم

همت بلند دار که مردان روزگار  -  از همت بلند بجای رسیده اند

                                  همت بلند دار که مردان روزگار - از همت بلند بجای رسیده اند

یکی از از رازهای کامیابی بشر اتکاه بر نفس و همت در بدست آوردن است اگر شما بخواهید که براستی , باید مردان و زنانی باشید که خود بکارید و خود بسازید و در سایه تلاش و کمال خویش زندگی آبرومندانه را بدست آورید , قطعاً می توانید و ایمان داشته باشید که در بدست آوردن آن قادر و توانا خواهید بود.

در اینجا یک راه وجود دارد و آن اینکه: اداره و ادامه ی زندگی را باید با خدا حفظ و با پروردگار عالم قطع رابطه نکنید و ایمان داشته باشید که راه رستگاری و زندگی معنی دار زمانی میسر است که انسان اصل مبده ی خلقت را بشناسد و به او ایمان داشته باشد.

کسب هنر و آموختن علم و اختراع و ایجاد بناه ها اگر در سایه ایمان بخدا بدست آید پایدار است و دانشمندان متدین و دین داران متعهد همیشه سعادت بشریت را می خواهند و کوشش و تلاش شان بر اینست که جامعه بشری را از ورطه گمراهی نجات دهند زیراکه بشریت در دامن تمدن بدون خدا امروز بگرد خویش می چرخند و آنقدر به انحطاط و پستی گرفتارند که گوی در غرقاب فساد در حال دفن شدنند.

ولی تمنای من از هموطنان اینست که هم در زندگی خویش خٌرما را داشت که همان اقتصاد و دارایی و پیشرفت می باشد و هم خدا را داشت که عبادت بندگیست زیراکه حفظ دین و خدا پرستی مانع سقوط انسان و مخصوصاً نسل جوان در گودال فساد اخلاقی می شود. بقلم اللهیاری

استعمار و نقشه او

امروز بازی موش و گربه طالبان و غرب به سر کردگی آمریکا , اینگلس و طالبان هر سه از یک آستین برورن می آید و هر سه مرام صلح واقعی را در افغانستان نه می خواهند و هر سه دشمنان دین و ایمان مردم افغانستان هستندVHA  

 ©2003, Voice of Hazarajat
Last Update : 2011/04/14        >>>Back to Home