VHAبسم الله الرحمن الرحیم

ســـــــــــــــــــــــــــؤال

این سوال همیشه در ذهنم بوجود می اید که آمریکایها درافغانستان در طول پنج سال با این همه شور و ولوله تا بحال چه کرده اند؟ وگامهای که به نفع جامعه افغانستان بلند شده باشد توسط آمریکایها چیست ؟ اگر جوابی برای گفتن دارید بفرماید ...... ملت افغانستان از دست فتنه و دروغگویها خسته شده اند, هر روز در گوشه و کنار کشور جنایتی صورت می گیرد که در کشمکشهای طالبان و آمریکا بوجود می آید.

 در یکی از شاهراه های کابل قندهار طالبی میگفت که آمریکا نوکر ماست و ماهانه 500 دالر برای ما حقوق می پردازد که ما برعلیه حکومت افغانستان و لشکر اروپایی بجنگیم. راست و دروغ این حرف ها را , ما نه میدانیم, ولی این سؤال مطرح می گردد که چرا طالبان در افغانستان روز بروز چاق تر می شوند و بر فربگی شان افزوده میگردد؟ و میدان تاخت و تاز آنها نیز وسیع تر و دایره عملیات شان نیز آزادانه و مطابق میل شان ؟ علت و عوامل این همه کشمکشها در کجا خوابیده است که ملت افغانستان از آن آگاه نیستند؟

کار های که شده است

1 : در شهرکابل تک ساختمانها ساخته شده است که البته از پول شخصی تاجران افغانستانی می باشد. و درکوچه پس کوچه ها نیز خود مردم کارهایرا کرده اند.

2 : تعداد 500 دستگاه بس را با اضافه ی ماشین مورد نیاز در میدان هوای و ادارات دولتی را حکومت جاپان لطف کرده اند و قرار شنو تعمیر میدان هوای نیز زیر نظر دولت جاپان هست و خواهد بود. بعضی قیر ریزیهای جاده های شهر کابل نیز نظر به اخبار تلویزونی جاپانیها انجام داده اند.

3 : سرک بین کابل قندهار را که هند و پاکستان و عربستان پحته کاری کرده اند و برنامه های سرک قندهار هرات را نیز میگویند که جاپانیها با ضمیمه چند کشور دیگر در نظر دارند.

4 : سرکهای شهر هرات و هرات اسلام قلعه و جاده دو غارون به هرات و هم چنین خط راه آهن هرات از جمله کمک های ایران است. در این زمینه بی بی سی را بخوانید.

در شمال نیز بعضی کارهایکه شده است , سایر کشورها انجام داده اند که البته امریکا نقشی ندارد.

ولی برای هموطنان شما این سوال دایم پیش می آید که آمریکا با اشغال افغانستان از ملت ما چه می خواهند؟ و فردای افغانستان با این اوضاع و احوال به کجا خواهند انجامید؟ براستی نظر شما در این زمینه چیست؟

ناگفته نماند که اگر واقعاً کشورهای کمک کننده صادقانه کمکهایشان را پرداخته باشند برای هر نفر در افغانستان کمتر از شش هزار دلار می رسد , و یقیناً با این پول امروز افغانستان باید گلستان می شد . امآ با کمال تأسف با وصف پرداخت این پول که نه تنها آبادی افغانستان به پیش نرفت بلکه در ظاهر نیز خرابه های وطن آنچه که به دولت افغانستان تعلق دارد همان می باشد که در دوران مجاهدین و طالبان به خاک یکسان شده بود و صد البته حمله آمریکا نیز بر خرابی آن افزوده است.

 پس به نظر شما جز ملت افغانستان از هر قشر و قومی که باشند اگر قلباً برای وطن نسوزند و نسازند و کمر همت را برای آبادی افغانستان نبندن , آیا از دیگران انتظار کشیدن برای آبادی وطن حماقت نیست؟ VHA  

 

 ©2003, Voice of Hazarajat                                                                
Last Update : 2011/04/07        >>>Back to Home